Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy:

 1. Dane osobowe
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatorów takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail czy adres korespondencyjny.
 2. Administrator danych osobowych
  • Administratorem danych osobowych jest Administrator ProducenciGalnterii.pl który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych – dane kontaktowe w punkcie 12.
 3. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych
  • Dane osobowe Użytkowników rejestrujących w Serwisie ProducenciGalnterii.pl przetwarzane są w celu:
    • świadczenia przez Administratora usługi udostępnienia przestrzeni reklamowej lub prasowej na wybranych przez Użytkownika Serwisach potwierdzonej akceptacją regulaminu – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
    • marketingu bezpośredniego Administratora – przesyłania Użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, informacji handlowych związanych z towarami oferowanymi przez Serwis, informacji z nowymi treściami dostępnymi poprzez Serwis, informacji handlowych o konferencjach i szkoleniach związanych z Serwisem ProducenciGalnterii.pl – podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • Przetwarzamy następujące dane osobowe: e-mail.
 5. Przekazywanie danych osobowych
  • Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Państwu naszych usług. Administrator zapewnia, że każde udostępnienie lub powierzenie do przetwarzania Państwa danych innym podmiotom było zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Nigdy nie sprzedaje Państwa danych osobowych ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi.Państwa dane możemy przekazywać:
    • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, tj.: wyspecjalizowanym dostawcom usług przechowywania danych, wyspecjalizowanym podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, hostingowe.
 6. Czy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne?
  • Podanie danych przez Użytkownika w procesie rejestracji, o których mowa w pkt. 4, jest warunkiem koniecznym dla świadczenia usługi.
 7. Prawa Użytkownika – prawo dostępu, modyfikacji, do wniesienia sprzeciwu i skargi.
  • Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
    • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
    • sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;
    • usunięcia danych (przetwarzanych bezpodstawnie lub na podstawie odwołanej zgody),
    • ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – w zależności od treści Państwa wniosku);
    • złożenia wniosku o przeniesienie danych do innego administratora (art. 20 RODO);
    • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane we celu marketingu bezpośredniego lub podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub interes publiczny.
  • Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem pod adresem wskazanym w pkt. 12.
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
  • Po zalogowaniu się do Serwisu Użytkownik może samodzielnie całkowicie usunąć swoje konto z Serwisu. Każda z wysyłanych przez Administratora w ramach świadczenia usługi newsletter wiadomości zawiera link kierujący do strony umożliwiającej zaończenie usługi poprzez usunięcie konta.
 8. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  • Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
  • Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji w celach statystycznych, monitorowania ruchu na Stronie Internetowej oraz analiz marketingowych.
 9. Okres przechowywania danych osobowych
  • Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie, wypisania się z usługi newsletter lub usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.
 10. Wyłączenie odpowiedzialności
  • Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane zostały przez Użytkownika w Serwisie ProducenciGalnterii.pl
  • Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Serwisie ProducenciGalnterii.pl mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora.
  • Serwis został stworzony po to, aby pomagać osiągnąć sukces w skutecznej promocji firm. Administrator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie ProducenciGalnterii.pl
 11. Uaktualnienia Polityki Prywatności
  • Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony Internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O wszelkich zmianach dotyczących postanowień w ramach Polityki Prywatności, Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną.
 12. Dane kontaktowe Administratora
  • W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu: Administrator ProducenciGalnterii.pl [email protected]
 13. Oświadczenia Administratora
  • Administrator ProducenciGalnterii.pl oświadcza, że:
    • jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej,
    • korzystając z prawa do ochrony własnych danych osobowych podaje do kontaktu wyłącznie adres e-mail,
    • na życzenie udostępni swoje dane wyłącznie odpowiednim instytucjom państwowym.
 14. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu ProducenciGalnterii.pl